กิจกรรม
Thailand 5S Award 2015
 


บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกวด โครงการ Thailand 5S Award 2015 เมื่อปี 2015 ที่ผ่านซึ่งเป็นโครงการ ที่ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญแล้วว่า สามารถปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ และสามารนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งการประกวดครั้งนี้ บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับรางวัล Silver Award