กิจกรรม
Thailand Kaizen Award 2015บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกวด โครงการ Thailand Kaizen Award 2015 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้พนักงาน ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันคิดค้นหาแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการประกวดครั้งนี้ บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับรางวัล Silver Award