กิจกรรม
Thailand Lean Award 2014

บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกวด โครงการ Thailand Lean Award 2014 กระบวนการผลิตที่มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าและรวมถึงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประกวด Thailand Lean Award 2014 บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับรางวัล Silver Award