กิจกรรม
บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น
 


ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ในวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา