กิจกรรม
ผลงานด้านพัฒนาสังคมเป็นเลิศ
 


ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้มีผลงานด้านพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ประเภทบริษัทหรือภาคธุรกิจที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2559 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์