กิจกรรม
เลี้ยงเด็กพิการและทุพพลภาพ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี
 

บริษัทคอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำขนมและเงินไปบริจาคให้กับเด็กพิการและทุพพลภาพ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี และมีการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ